12 ژوئن 21

حفاري اكتشافي ذغالسنگ

محل پروژه مزينو شمالي
كارفرما شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
دستگاه نظارت شركت كاوش كانسار
حجم پروژه 20000 متر
عمق گمانه ها 1000 متر

حفاري با گمانه هايي تا عمق ۱۰۰۰ متر در حال تجهيز كارگاه