حفاري اكتشافي طلا معادن استان آذربايجان شرقي ، اصفهان و زنجان

حفاري در معادن ارمغان خانه زنجان ، اردسان  ، قاپاق تپه ميانه

حفاري اكتشافي و انجام آزمايشات صحرايي

حفاري در معدن پروده شرقي

حفاري اكتشافي گچ

حفاري اكتشافي معادن گچ شركت كناف ايران

حفاري اكتشافي طلا

حفاري اكتشافي معدن طلاي سياه جنگل در منطقه مرزي ميرجاوه

حفاری و اکتشافی آهن

پروژه حفاری اکتشافی آهن معدن انرژی اتمی ساغند یزد