حفاري اكتشافي ذغالسنگ

حفاري با گمانه هايي تا عمق ۱۰۰۰ متر در حال تجهيز كارگاه

حفاري اكتشافي طلا شركت صدر جهان و تهيه و توليد

دو پروژه در حال اجرا بوسيله پيمانكار جزء