تصاویر پروژه ها

تصاویر پروژهای در حال اجرا و یا اجرا شده

سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت و معدن تهران سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین اللملی معدن و صنایع معدنی تهران ۱۳۹۶ غرفه شرکت گهریاب بافق

جلسه اتحادیه حفاران غیرنفتی آذرماه ۹۶

جلسه اتحادیه حفاران غیرنفتی در آذرماه ۱۳۹۶

<