12 ژوئن 21

حفاري اكتشافي طلا شركت صدر جهان و تهيه و توليد

نام محدوده شادن خوسف
ميزان حفاري 3500 متر
كارفرما شركت صدر جهان
مشاور شركت كاوشگران
نام محدوده خونيك خوسف
ميزان حفاري 3000 متر
كارفرما تهيه و توليد مواد معدني ايران

دو پروژه در حال اجرا بوسيله پيمانكار جزء