31 می 16

درباره گهریاب

ارائه و انجام كليه خدمات اكتشافي سطحي و عمقي شامل حفاري، راهسازي، حفرتونل، ترانشه، چاهكهاي اكتشافي نقشه برداري و تهيه نقشه هاي زمين شناسي بزرگ مقياس، ايجاد و تجهيز بخشهاي مختلف مطالعاتي از قبيل زمين شناسي، ژئوشيمي، ژئومكانيك، ژئو فيزيك، كانه آرايي و غيره.