31 می 16

اهداف

هدف از تاسيس شركت گهرياب بافق

ارائه و انجام كليه خدمات اكتشافي سطحي و عمقي شامل حفاري ، راهسازي ، حفرتونل ، ترانشه ، چاهكهاي اكتشافي نقشه برداري و تهيه نقشه هاي زمين شناسي بزرگ مقياس ، ايجاد و تجهيز بخشهاي مختلف مطالعاتي از قبيل زمين شناسي ،  ژئوشيمي ، ژئومكانيك ، ژئو فيزيك ، كانه آرايي و غيره .

ارائه خدمات كارشناسي و مشاوره در زمينه اكتشافات معدني ، فرآوري ، تكنولوژي وغيره در بخشهاي دولتي ، تعاوني ، خصوصي و يا موسسات و شركت هاي داخلي و خارجي .

بهره برداري از معادن ومواد معدني به صورت مستقيم يا مشاركت بويژه آن دسته از مـــواد مـعدني كه در نتيجه فعاليت هاي اكتشافي شركت شناساني و منجر به صدور گواهي كشف شده باشد .

دریافت نمایندگی از شرکت های معتبر اروپایی و واردات و فروش ماشين آلات و لوازم معدني