31 می 16

پشتیبانی

آموزش اپراتوري و تعميرات دستگاه هاي حفاري و تعميرات  كليه دستگاه هاي معدني در كارگاه اين شركت