31 می 16

گهریاب عضو رسمی اتحادیه حفاران غیر نفتی

شرکت گهریاب عضو رسمی و دائمی اتحادیه حفاران غیر نفتی ایران و از موسسین این اتحادیه با حضور در هیئت مدیره آن از ابتدا تاسیس تا کنون