31 می 16

ماشين هاي حفاري

ماشين هاي حفاري متعلق به شركت گهرياب

♦ دستگاه حفاری تمام هیدروليك GEO1500  ساخت شركت Geo Drilling  تركيه با توان حفاری تا ۳۰۰۰ متر يك دستگاه مدل ۲۰۱۶

♦ دستگاه حفاری تمام هیدرولیک GEO900  ساخت شركت Geo Drilling  تركيه با توان حفاری تا ۱۵۰۰ متر ۲ دستگاه  مدل ۲۰۱۴و ۲۰۱۳

♦ دستگاه حفاری CS14 ساخت اطلس كوپكو با توان حفاری ۸۰۰ متر ۲ دستگاه مدل ۲۰۱۰

♦ دستگاه حفاری مولتي هیدرولیک ترامک ۱۰۰۰ ساخت کرلیوس سوئد با توان حفاری تا ۷۰۰ متر ۱ دستگاه مدل ۱۹۹۹

♦ دستگاه DB1500  ديامونت بورت بلژيک با توان حفاری تا۱۲۰۰ متر یک دستگاه

♦ دستگاه  DB850 ديامونت بورت بلژیک با توان حفاری تا ۸۰۰ متر يک دستگاه

♦ دستگاه حفاری D1200  کرلیوس سوئد با توان حفاری تا ۹۰۰ متر یک  دستگاه

♦ دستگاه حفاری D1500 کرلیوس سوئد با توان حفاری تا ۱۰۰۰ متر یک دستگاه

♦ دستگاه حفاری لانگیر ۳۸ ساخت امریکا با توان حفاری تا ۶۰۰ متر یک دستگاه