اعضای هیئت مدیره

آقای مهندس حمید قاسم زاده بافقی

سمت: مدیر عامل

سابقه کار: 25

آقای علی قاسم زاده بافقی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سابقه کار: 50

خانم مهندس محبوبه بافقی فیض آبادی

سمت: نایب رئیس هئیت مدیره

سابقه کار: 15

آقاي مهندس سيد حسام الدين طباطبايي بافقي

سمت: عضو هئیت مدیره

سابقه کار: 5

خانم مهندس مریم بابائی حسن سرایی

سمت: عضو هئیت مدیره

سابقه کار: 15

آقای مهندس عطااله طباطبایی بافقی

سمت: بازرس

سابقه کار: 30

آقای مهندس حسین شریعتی

سمت: بازرس علی البدل

سابقه کار: 30