10 دسامبر 17

سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت و معدن تهران سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین اللملی معدن و صنایع معدنی تهران ۱۳۹۶ غرفه شرکت گهریاب بافق