31 می 16

ماشین هاي حفاری

دانلود کاتالوگ محصول

ماشين حفاري GEO 500 با توان حفاري تا عمق 600 متر با سايز HQ

ماشين حفاري GEO 900 با توان حفاري تا عمق 1000 متر با سايز HQ

ماشين حفاري GEO 1500 با توان حفاري تا عمق 1700 متر با سايز HQ

ماشين حفاري GEO 3000  با توان حفاري تا عمق 2800 متر با سايز HQ