12 ژوئن 21

حفاري اكتشافي آهن در پهنه هاي ۳ و۵

محل اجرا پهنه هاي 5 و3 سيرجان و شيراز
كارفرما گهر فرزانگان خرامه
مشاور كوشا معدن
حجم پروژه 10000 متر
عمق گمانه حداكثر 700 متر
سليز حفاري PQ,HQ

حفاري نمونه گري در  پهنه هاي اكتشافي سيرجان و شيراز