23 آوریل 17

حفاري اكتشافي گچ

نوع پروژه حفاري
ماده معدني گچ
كارفرما شركت كناف ايران
محل اجرا استان هاي سمنان ، آذربايجان شرقي، هرمزگان و فارس

حفاري اكتشافي معادن گچ شركت كناف ايران