12 ژوئن 21

حفاري اكتشافي طلا شركت صدر جهان

نام محدوده شادان خوسف
ميزان حفاري 3000 متر
كارفرما شركت صدر جهان
مشاور شركت کارند صدر جهان