12 ژوئن 21

حفاري اكتشافي طلا معادن استان آذربايجان شرقي ، اصفهان و زنجان

محل هاي پروژه اردستان ، زنجان ، ميانه
كارفرما شركت كارند صدر جهان
مشاور شركت كارند صدر جهان
حجم پروژه 4500 متر
عمق نهايي و سايز حفاري 500 متر و HQ

حفاري در معادن ارمغان خانه زنجان ، اردسان  ، قاپاق تپه ميانه