31 اکتبر 16

حفاري اكتشافي پلي متال

نوع حفاری حفاری اکتشافی
محل پروژه پهنای اکتشافی ایمیدرو
متراژ حفاری 10000 متر
کارفرما سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( طرح توانمندسازي بخش اكتشاف)
مشاور شرکت ايميكو

حفاري مغزه گيري در پهنه هاي اكتشافي سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)