31 می 16

حفاری اكتشافی ذغالسنگ

عنوان شرح
حفاري مغزه گيري 20000متر
محل اجرا معادن ذغالسنگ البرز مركزي ( زيراب)
كارفرما شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
مشاور شركت موننكو

حفاري اكتشافي در معادن البرز مركزي