05 دسامبر 16

حفاری اکتشافی آهن در معدن خبر استان کرمان

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه معادن خبر استان کرمان
متراژ حفاری 5000 متر
نوع مواد معدنی آهن
کارفرما شرکت زمردنشان کرمان
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی درمعادن خبر استان کرمان