05 دسامبر 16

حفاری اکتشافی آهک و نمک در معادن سرخه سمنان

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه معادن سرخه سمنان
متراژ حفاری 2250 متر
نوع مواد معدنی آهک و نمک
کارفرما شرکت کربنات سدیم سمنان
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی در معادن سرخه سمنان