01 آگوست 22

حفاری اکتشافی ذعالسنگ در گلیران

عنوان پروژه حفاری اکتشافی ذغالسنگ
کارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل اجرا گلیران ( البرز مرکزی)
عمق گمانه ها 800 متر