05 دسامبر 16

حفاری اکتشافی ذغالسنگ

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه منطقه کالشور طبس
متراژ حفاری 3000 متر
نوع مواد معدنی ذغالسنگ
کارفرما شرکت پردیس صدرپاژ
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی ذغالسنگ درمعادن کالشور طبس