04 دسامبر 16

حفاری اکتشافی طلا درمعادن گلوجه و باشکل استانهای زنجان وقزوین

نوع حفاری مغزه کیری
محل پروژه معادن گلوجه زنجان و باشکل استان قزوین
متراژ حفاری 3000 متر
کارفرما شرکت تحقیقات وکاربرد مواد معدنی ایران
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی طلادرمعادن گلوجه و باشکل استانهای زنجان و قزوین