04 دسامبر 16

حفاری اکتشافی طلا در معادن چیچکلو تکاب

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه معادن چیچکلو شهرستان تکاب
متراژحفاری 2000 متر
کارفرما آقای مهندس حجازی
نوع ماده معدنی طلا
مشاور دفترفنی

حفاری ااکتشافی در معادن چیچکلو شهرستان تکاب