01 آگوست 22

حفاری اکتشافی طلا در معدن خونیک خوسف

کارفرما شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
مشاور شرکت کاوشگران
حجم پروژه 3000متر
عمق گمانه ها 500متر
محل اجرا خونیک