05 دسامبر 16

حفاری اکتشافی مس در معادن زری مون استان یزد

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه معادن مس زری مون استان یزد
متراژ حفاری 4000 متر
نوع مواد معدنی مس
کارفرما شرکت آتیه سازان صنعت ومعدن
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی درمعادن مس زری مون استان یزد