05 دسامبر 16

حفاری اکتشافی مس درمعادن مهرخش بیرجند

نوع حفاری مغزه گیری
محل پروژه معادن شکسته سبر وشکسته مهرخش بیرجند
متراژحفاری 6000 متر
نوع مواد معدنی مس
کارفرما شرکت ایتوک ایران
مشاور دفترفنی

حفاری اکتشافی مس درمحدوده شکسته سبزوشکسته مهرخش بیرجند