10 دسامبر 17

حفاری و اکتشافی سرب و روی

حفاری اکتشافی سرب و روی 1000 متر

حفاری و اکتشافی مس و روی در منطقه انارک نائین