10 دسامبر 17

حفاری و اکتشافی آهن

حفاری اکتشافی ساغند یزد 2500 متر

پروژه حفاری اکتشافی آهن معدن انرژی اتمی ساغند یزد