30 ژوئن 24

پروژه حفاری ذغالسنگ در معادن ذغال خمرود

پروژه حفاری اکتشافی
مقدار 1500 متر
حداکثر عمق 300 متر
محل ذغالسنگ خمرود
کارفرما شرکت ذغالسنگ خمرود