10 دسامبر 17

حفاری واکتشافی پلی متال

پروژه حفاری واکتشافی گردنه صلوات 1000متر

پروزه حفاری و اکتشافی پلی متال گردنه صلوات اردبیل