حفاري اكتشافي گچ

حفاری و اکتشافی آهن

حفاري اكتشافي طلا

حفاری واکتشافی پلی متال

حفاری و اکتشافی سرب و روی

حفاری اکتشافی طلا

حفاری اکتشافی گچ هشترود

حفاري اكتشافي آهن در پهنه هاي ۳ و۵

حفاري اكتشافي طلا معادن استان آذربايجان شرقي ، اصفهان و زنجان

حفاري اكتشافي و انجام آزمايشات صحرايي

حفاري اكتشافي ذغالسنگ

حفاري اكتشافي طلا شركت صدر جهان و تهيه و توليد

حفاري اكتشافي پلي متال

حفاري اكشافي ذغالسنگ

حفاری اكتشافی آهن

حفاری اكتشافی ذغالسنگ

حفاری اکتشافی گچ

حفاری اكتشافی مس

حفاري اكتشافي آهك و مارن

حفاری اکتشافی طلا در معادن چیچکلو تکاب

حفاری اکتشافی طلا درمعادن گلوجه و باشکل استانهای زنجان وقزوین

حفاری اکتشافی اورانیوم

حفاری اکتشافی ذغالسنگ

حفاری اکتشافی آهک و نمک در معادن سرخه سمنان

حفاری اکتشافی آهن در معدن خبر استان کرمان

حفاری اکتشافی مس درمعادن مهرخش بیرجند

حفاری اکتشافی مس در معادن زری مون استان یزد

ساير پروژه هاي انجام شده